سفارش تبلیغ
صبا ویژن


همراه

مناجات
نوشته شده در 88/5/26:: 12:24 عصر

بارخدایا 
 تورامدح می گویم که به یاری تو موفق به ثنای توشدم وبه سبب فسادنیت وضعف یقینم به ناتوانی خود که تو را آنطورکه مستحق وسزاوار هستی مدح کنم اقراردارم

بارالها
توخوب خدا وخوب پروردگاری هستی ومن بد مخلوقی
توخوب مولائی هستی ومن بد بنده ای
 تو خوب مالک وآقائی هستی ومن بدمملوکی
چه بسیارگناهی که مرتکب شدم وتوعفونمودی
و  چه بسیارجرمهاکه ازمن سرزدوتوازآن گذشتی
وچه بسیارخطاهاکردم ولی مرامواخذه نکردی 
وچه بسیاربدیهاکه عمدامرتکب شدم وتوازآن درگذشتی
وچه بسیارلغزشهاکه ازمن سرزدواز آن چشم پوشی نمودی ومرابرغفلتم مواخذه نکردی
اینک منم! آنکه به خودظلم کرده
وبه گناهم اقراروبه خطاهایم اعتراف دارم
پس ای آمرزنده گناهان
ازتومی خواهم که گناهم  راببخشی وازلغزشم درگذری پس به نیکی  اجابت کن که توسزاواراجابت واهل تقوی و آمرزشی .

بارخدایاازتومسالت دارم که ازهر
گناهی که به واسطه عافیت بخشی تو بدنم بر آن تواناشد
یابه واسطه نعمت فراوان توبه آنقدرت پیداکردم
یابه واسطه رزق واسع توبه آن دست یافتم
ویابا پرده پوشی تودرآن خودرااز مردم پنهان کردم
وچون ترس وخوف مرا فرا گرفت برصبرودرنگ توتکیه نمودم
وازخشم و غضبت درآن برحلمت اعتمادنمودم وآن رابر عفوکریمانه ات واگذارنمودم
پس ای بهترین بخشندگان برمحمّد وآل محمّد درودفرست
وآن گناهان رابرمن ببخش
ای بهترین آمرزندگانکلمات کلیدی :
پیامها