سفارش تبلیغ
صبا ویژن


همراه

دانش آموزان مساله دار و مدیریت کلاس:
نوشته شده در 88/5/26:: 12:31 عصر

 بسیاری از مــا معلمان نمی دانیم وقتی شاگردان ما با احساسات یا مسائلی روبرو می شوند چه باید بکنیم.به روی خودمان نیاوریم و امید وار باشیم مساله خودش حل شود.نزد مشاور بفرستیم.رفتار وی را با تهدید و تنبیه سرکوب کنیم و...بطور یقین مسائل دانش آموزان نمی تواند در خانه بماند شکی نیست آنرا به مـــــدرسه می آورند وقتی به مدرسه آورده شد بطور جدی مخل فرایند یادگیری ست و گاهی عمـــــل یادگیری را غیرممکن می سازد با آگاهی از منشا اینگونه رفتارها می توان برای شناخت علل آنهااقدامات مناسب به عمل آورد هر معلمی باید از شیوه های گوناگون مقابله با مشکلات مدیریت کلاس آگاهی کامل داشته باشد شاید نظرات کیندزواتر و تابر بتواند در این زمینه کمک مان کند :

 کیندز واتر : معلمان می توانند با بیان انتظارات خود در اولین روزهای آغاز سال تحصیلی ویا دراولین جلسه کلاس درس به بهترین شکلی بامشکلات عاطفی دانش آموزان روبرو شوند البته معلم باید انتظارات خود را در قالب جملات مثبت ومحبت آمیز بیان کند تا دانش آموزان در یابند که این انتظارات مـــــــاهیت تنبهی ندارند بلکه بخشی از مقررات عادی یک کلاس هستند تابر: معتقد است ما بعنوان معلم در مورداین عوامل کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم مامی توانیم آن سلسله عوامل درون مدرسه راکه سبب تمایل دانش آموزان به یاد گیری می شود مورد بحث قرار دهیم . وی به پیشنهــــاد هایی در این خصوص اشاره می کند : توجه داشتن به دانش آموزان محیط کلاس رابنحو مطلوب سازماندهی کردن درصورت امکان برخی ازرفتارهای ناشایست را نادیده گرفتن به دانش آموزان در یافتن راه حل مشکلات شان کمک کردن -بدرفتاری دانش آموزان را به خود ارتباط ندادن -به دانش آموزان مسئولیت هایی در حد توانشان واگذار کردن .

بنا براین : تفاوت های فردی دانش آموزان ومسائل ومشکلاتشان سبب میشود که در هنگـــام بروز مشکل باید بااین دانش آموزان متناسب با مقتضیات زمـــــانی وشرایط و روحیه ی آنان و جو کلاس راهکار مناسبی به کاربرد و رویکرد مناسبی جهت حل مشکل اتخاذ کرد .

http://management.parsiblog.com/کلمات کلیدی :
پیامها